Ayat-Ayat Alquran tentang Cinta dan Kasih Sayang

Reporter : Ulyaeni Maulida
Kamis, 2 Juli 2020 13:45
Ayat-Ayat Alquran tentang Cinta dan Kasih Sayang
Islam adalah agama yang penuh cinta.

Dream – Islam adalah agama yang penuh cinta dan kasih sayang. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Hanya iman dan ketakwaan yang membedakan.

Dalam Alquran banyak ayat yang membahas tentang cinta dan kasih sayang. Baik kecintaan kepada Allah atau kasih sayang kepada sesama makhluk.

Betapa agama Allah dipenuhi oleh cinta. Sehingga di antara sesama pun dianjurkan untuk selalu menyebarkan rasa kasih dan sayang. Agar kedamaian selalu menyertai pondasi kehidupan.

Namun yang harus diingat bahwa mencintai Allah adalah yang paling utama. Kita haruslah mengutamakan Allah di atas segala kepentingan dunia.

Hal inilah yang menunjukkan kebesaran atas kekuasaan Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Berikut beberapa ayat yang membahas tentang cinta dan kasih sayang.

1 dari 9 halaman

Surat Ali Imran ayat 31

  Surat Ali Imran© Dream.co.id

Qul ing kuntum tuhibbunallaaha fattabi'unii yuhbibkumullaahu wa yagfir lakum zunubakum, wallaahu gafurur rahiim

Artinya: " Katakanlah: " Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu" . Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

2 dari 9 halaman

Surat Az-Dzariyyah ayat 49

 Surat Ad dzariyat© Dream.co.id

Wa ming kulli syai'in khalaqnaa zaujaini la'allakum tazakkarun

Artinya: " Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

3 dari 9 halaman

Surat An-Nisa ayat 129

 Surat An nisa© Dream.co.id

Wa lan tastatii'uu an ta'dilu bainan nisaa'i walau harastum fa laa tamiilu kullal maili fa tazaruhaa kal mu'allaqah, wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaaha kaana gafurar rahiimaa

Artinya: " Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

4 dari 9 halaman

Surat Al-Hujurat ayat 13

 Surat AL hujarat© Dream.co.id

Yaa ayyuhan naasu innaa khalaqnaakum min zakariw wa unsaa wa ja'alnaakum syu'ubaw wa qabaa'ila lita'aarafu, inna akramakum 'indallaahi atqaakum, innallaaha 'aliimun khabiir

Artinya: " Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

5 dari 9 halaman

Surat Ar-Rum ayat 21

 Surat Ar Rum© Dream.co.id

Wa min aayaatihii an khalaqa lakum min anfusikum azwaajal litaskunuu ilaihaa wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rahmah, inna fii zaalika la'aayaatil liqaumiy yatafakkarun

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

6 dari 9 halaman

Surat An-Nur ayat 32

 Surat An Nur© Dream.co.id

Wa angkihul ayaamaa mingkum was saalihiina min 'ibaadikum wa imaa'ikum, iy yakunu fuqaraa'a yugnihimullaahu min fadlih wallaahu waasi'un 'aliim

Artinya: " Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

7 dari 9 halaman

Surat Al-Mumtahanah ayat 7

 Surat Mumtahanah© Dream.co.id

'asallaahu ay yaj'ala bainakum wa bainallaziina 'aadaitum min hum mawaddah, wallaahu qadiirun, wallaahu gafurur rahiim

Artinya: " Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

8 dari 9 halaman

Surat Maryam ayat 96

 Surat Maryam© Dream.co.id

Innallaziina aamanu wa 'amilus-saalihaati sayaj'alu lahumur rahmaanu wuddaa

Artinya: " Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang."

9 dari 9 halaman

Surat Al Balad ayat 17

 Surat Al Balad© Dream.co.id

Summa kaana minallaziina aamanu wa tawaasau bis-sabri wa tawaasau bil-mar-hamah

Artinya: " Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang."

Itulah beberapa ayat tentang cinta dalam Al-Quran. Semoga semakin menambah kecintaan kita pada Allah dan selalu menebarkan kasih sayang kepada sesama.

 

Beri Komentar