15 Bacaan Dzikir dan Doa Setelah Sholat, Lengkap dengan Latin dan Terjemahannya

Reporter : Arini Saadah
Senin, 21 Desember 2020 12:29
15 Bacaan Dzikir dan Doa Setelah Sholat, Lengkap dengan Latin dan Terjemahannya
Setelah selesai menjalankan sholat, alangkah baiknya kita duduk sejenak terlebih dahulu untuk memanjatkan dzikir dan doa.

Dream – Setelah menjalankan sholat, umat Islam dianjurkan untuk membaca dzikir dan doa setelah sholat. Dalam kesempatan itu kita bisa memanfaatkannya untuk memohon ampunan kepada Allah dan juga berdoa tentang hajat masing-masing.

Dzikir merupakan amalan yang bisa memperkuat iman seorang muslim, hati akan merasa tenang dan mudah mendapat pertolongan dari Allah.

Dzikir dan doa setelah sholat bisa dilaksanakan dengan cara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Sehingga setelah selesai menjalankan sholat, alangkah baiknya kita duduk sejenak terlebih dahulu untuk memanjatkan dzikir dan doa.

 Terdapat banyak bacaan dzikir dan doa setelah sholat yang bisa kamu amalkan setiap hari. Di bawah ini Dream akan menunjukkan kumpulan dzikir dan doa setelah sholat, baik sholat fardhu maupun sholat sunnah lengkap dengan latin dan terjemahannya. Mari kita simak penjelasannya berikut ini!

1 dari 7 halaman

1. Baca Istighfar 3 Kali

Dzikir dan doa setelah sholat yang pertama adalah dengan beristighfar 3 kali dan dilanjutkan dengan membaca doa.

Ilustrasi© dream.co.id

" ASTAGHFIRULLAH HAL'ADZIM, ALADZI LAAILAHA ILLAHUWAL KHAYYUL QOYYUUMU WA ATUUBU ILAIIH"

Artinya : “ Saya mohon ampun kepada allahyang maha besar, tidak ada tuhan melainkan dia, yang maha hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya, dan saya bertobat kepadanya.”

2. Doa Rasulullah Saw

Setelah itu, dzikir dan doa setelah sholat bisa dilanjutkan dengan membaca doa khusus. Dari Tsauban radhiallahu’anhu, Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

“ Biasanya Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam ketika selesai shalat, beliau beristighfar 3x, lalu membaca doa:

Ilustrasi© dream.co.id

ALLAHUMMA ANTAS SALAAM WA MINKAS SALAAM TABAAROKTA YAA DZAL JALAALI WAL IKROOM.”

Artinya: Ya Allah Engkau-lah as salam, dan keselamatan hanya dari-Mu, Maha Suci Engkau wahai Dzat yang memiliki semua keagungan dan kemulian.” (HR. Muslim).

2 dari 7 halaman

3. Bacaan Tahlil 3 Kali

Dzikir dan doa setelah sholat yang kedua adalah dengan membaca tahlil yang dilanjutkan dengan membaca doa. Dari Al Mughirah bin Syu’bah radhiallahu’anhu, ia berkata:

“ Aku mendengar Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam setelah shalat beliau berdoa:

Ilustrasi© dream.co.id

Ilustrasi© dream.co.id

LAA ILAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA SYARIKA LAHU, LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU WA HUWA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIIR. ALLAHUMMA LAA MAANI’A LIMA A’THOYTA WA LAA MU’THIYA LIMAA MANA’TA WA LAA YANFA’U DZAL JADDI MINKAL JADDU.

Artinya: Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Segala pujian dan kerajaan adalah milik Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan (bagi pemiliknya). Dari Engkau-lah semua kekayaan dan kemuliaan)”. (HR. Bukhari, Muslim).

4. Doa Agar Selalu Mengingat Allah

Kemudian dzikir dan doa setelah sholat dilanjutkan dengan membaca lafal doa agar selalu diberi kemampuan untuk mengingat, bersyukur, dan berbuat baik kepada Allah Swt.

Ilustrasi© dream.co.id

3 dari 7 halaman

5. Dzikir dan Doa Setelah Sholat Selanjutnya

Dzikir dan doa setelah sholat selanjutnya yaitu dengan membaca doa sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Zubair radhiallahu’anhu: Biasanya (Abdullah) bin Zubair di ujung shalat, ketika selesai salam beliau membaca:

Ilustrasi© dream.co.id

LAA ILAHA ILLALLOOHU WAHDAHU LAA SYARIKA LAHU. LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU WA HUWA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIIR. LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLA BILLAAH. LAA ILAHA ILLALLOOH WA LAA NA’BUDU ILLA IYYAAH. LAHUN NI’MATU WA LAHUL FADHLU WA LAHUTS TSANAA-UL HASANU. LAA ILAHA ILLALLOOH MUKHLISHIINA LAHUD DIIN WA LAU KARIHAL KAAFIRUUN.

Artinya : Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Segala pujian dan kerajaan adalah milik Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Semua nikmat, anugerah dan pujian yang baik adalah milik Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dengan memurnikan ibadah hanya kepadaNya, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukainya)”. (HR. Muslim)

4 dari 7 halaman

6. Membaca Ayat Kursi

Dzikir dan doa setelah sholat dilanjutkan dengan membaca ayat kursi berikut:

Ilustrasi© dream.co.id

ALLAAHU LAA ILAAHA ILLAA HUU, AL HAYYUL QOYYUM, LA TA’KHUDZUHUU SINATUW WALAA NAUM. LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDH. MAN DJALLADJII YASYFA’U ’INDAHUU ILLA BI IDJNIH. YA’LAMU MAA BAYNA AYDIIHIM WA MAA KHOLFAHUM. WA LAA YUHIITHUUNA BI SYAY-IM MIN ’ILMIHII ILLA BI MAA SYAA-A. WASI’A KURSIIYYUHUSSAMAAWAATI WAL ARDH. WALAA YA-UUDUHUU HIFZHUHUMAA. WA HUWAL’ALIIYUL ’AZHIIM.

Artinya: ”Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Al-Baqarah: 255)

5 dari 7 halaman

7. Membaca Tasbih

Dzikir dan doa setelah sholat yang selanjutnya adalah dengan melafalkan bacaan tasbih. Bacaam tasbih ini diulangi sebanyak 33 kali. Berikut bacaan tasbis dalam dzikir dan doa setelah sholat sesuai hadis Nabi Saw.

“ SUBHANALLAH”

Artinya: “ Maha Suci Allah.”

8. Membaca Tahmid

Setelah membaca tasbih dilanjutkan dengan membaca tahmid sebanyak 33 kali juga. Berikut bacaan tahmid:

“ ALHAMDULILLAH”

Artinya: Segala puji bagi Allah.

9. Membaca Takbir

Kemudian dilanjutkan dengan membaca takbir sebanyak 33 kali.

“ ALLAHU AKBAR”

Artinya: Allah Maha Besar.

10. Dzikir dan Doa Lanjutan

Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa seperti berikut ini:

Ilustrasi© dream.co.id

Kemudian kalimat tahlil dibaca sebanyak 33 kali.

6 dari 7 halaman

11. Membaca Surat Al Ikhlas

Dzikir dan doa setelah sholat selanjutnya adalah dengan membaca surat al-Ikhlas, al-Falaq, dan an-Naas.

“ Uqbah bin ‘Amir radhiallahu’anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkanku untuk membaca al mu’awwidzar (an naas, al falaq, al ikhlas) di penghujung setiap shalat” (HR. Abu Daud, dishahikan Al Albani dalam Shahih Abu Daud).

QUL HUWALLAAHU AHAD. ALLAAHUSSHAMAD. LAM YALID WALAM YUULAD. WALAM YAKULLAHU KUFUWAN AHAD.

Artinya: “ Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.

12. Membaca Surat AL Falaq

QUL A’UUDZU BIRABBIL FALAQ. MIN SYARRI MAA KHALAQ. WAMIN SYARRI GHAASIQIN IDZAA WAQABA. WAMIN SYARRIN NAFFAATSAATI FII AL’UQADI. WAMIN SYARRI HAASIDIN IDZAA HASADA.

Artinya: “ Aku berlindung kepada Robb Yang Menguasai waktu subuh, dari kejahatan apa-apa (mahluk) yang diciptakan-Nya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki.”

13. Membaca Surat An Naas

QUL A’UUDZU BIRABBIN NAAS. MALIKIN NAAS. ILAAHIN NAAS. MIN SYARRIL WASWAASIL KHANNAAS. ALLADZII YUWASWISU FII SHUDUURIN NAAS. MINAL JINNATI WANNAAS.

Artinya: “ Aku berlindung kepada Robb (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.

7 dari 7 halaman

14. Membaca Doa Amalan Diterima

Dzikir dan doa setelah sholat selanjutnya yaitu dengan membaca doa seperti yang diriwayatkan dari Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah radhiallahu’anha, ia berkata: “ Biasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam jika shalat subuh, ketika setelah salam beliau membaca doa: 

Ilustrasi© dream.co.id

ALLAHUMMA INNI AS-ALUKA ‘ILMAN NAAFI’AN, WA RIZQON THOYYIBAN, WA ‘AMALAN MUTAQOBBALAN.

Artinya : Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima). (HR. Ibnu Majah, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibni Majah).

15. Membaca Doa Rajin Beribadah

Dzikir dan doa setelah sholat yang terakhir adalah dengan membaca doa seperti yang sudah diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal radhiallahu’anhu, ia berkata: “ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menarik tanganku sambil berkata: wahai Mu’adz, Demi Allah aku mencintaimu sungguh aku mencintaimu. Aku wasiatkan engkau wahai Muadz, hendaknya jangan engkau tinggalkan di setiap akhir shalat untuk berdoa: 

Ilustrasi© dream.co.id

ALLAHUMMA A’INNI ‘ALA DZIKRIKA WA SYUKRIKA WA HUSNI ‘IBAADATIKA.

Artinya: Ya Allah, tolonglah aku agar bisa berdzikir kepada-Mu, dan bersyukur kepada-Mu, serta beribadah kepada-Mu dengan baik). (HR. Abu Daud, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abi Daud).

 

(Dilansir dari berbagai sumber)

Beri Komentar