5 Cara Mengirim Doa Khususon untuk Orang yang Sudah Meninggal, Lengkap dengan Bacaan Tahlil

Reporter : Arini Saadah
Rabu, 21 September 2022 09:20
5 Cara Mengirim Doa Khususon untuk Orang yang Sudah Meninggal, Lengkap dengan Bacaan Tahlil
Berikut cara mengirim doa khususon untuk arwah yang sudah meninggal.

Dream – Mengirim doa untuk orang-orang yang sudah meninggal sangat dianjurkan dalam agama Islam. Mendoakan mereka yang telah pergi mendahului kita akan membantu meringankan siksa kubur.

Meskipun tergolong khilafiyah, mayoritas ulama berpendapat bahwa doa untuk orang meninggal yang kita kirim pahalanya bisa sampai kepada ahli kubur. Maka dari itu membaca doa dan al Quran untuk orang meninggal sangat dianjurkan.

Mayoritas umat Muslim juga melakukan hal ini kepada orang-orang yang sudah meninggal, seperti mendiang orang tua. Sebab ada hadis yang menyebutkan bahwa doa anak untuk orang tua adalah termasuk amalan yang tak terputus meskipun sudah meninggal.

Sering kita dengar seorang imam tahlil membaca doa khususon untuk orang yang sudah meninggal. Cara mengirim doa khususon ini pun penting untuk diketahui umat Muslim, bukan hanya imam tahlil saja.

Berikut cara mengirim doa khususon untuk arwah yang sudah meninggal. Biasanya doa ini dibaca bersamaan dengan membaca yasin dan tahlil.

1 dari 9 halaman

Cara Mengirim Doa Khususon

Tidak ada ruginya mengirim doa untuk orang yang sudah meninggal. Bahkan kita yang mendoakan juga mendapatkan pahalanya. Cara mengirim doa khususon untuk arwah biasanya dengan membaca Surat Al Fatihah. Surat Al Fatihah ini ditujukan untuk arwah yang kita doakan.

Berikut urutan cara mengirim doa khususon untuk arwah yang sudah meninggal:

Doa Khususon 1

Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdu lillaahi robbil'aalamiin. Hamdan syaakiriin, hamdan naa'imiin, hamdan yuwaafii ni'amahuu wa yukaafi'u mazzidah, yaa robbanaa lakalhamdu kamaa yan-baghii lijalaali waj-hika wa 'adzhiimi sulthoonik. Alloohumma shalli wa shallim 'alaa sayyidinaa muhammad, wa'alaa aali sayyidinaa muhammad.

Artinya:

" Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Penguasa Alam Semesta, sebagaimana orang yang bersyukur dan orang yang mendapat banyak kenikmatan memuji-Nya. dengan pujian yang sepadan dan nikmat-Nya dan memungkinkan pertambahannya. Wahai Tuhan kami, pujian hanyalah untuk-Mu, sebagaimana yang layak akan kemuliaan Zat-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad junjungan kami dan kepada keluarga baginda."

2 dari 9 halaman

Doa Khususon 2

Allahumma taqobbal wa ausil tsawaba maa qara’naahu minal qur’anil ‘adzim. Wa maa hallalnaa wa maa sabbahnaa wa maastaghfarnaa wa maa shollainaa ‘ala sayyidina muhammadin shallallahu alaihi wa sallam, hadiyyatan waasilatan, wa rahmatan naazilatan, wa barakatan syamilatan, ilaa hadrati habiibinaa wa syafi’ina wa qurrati a’yuninaa sayyidina wa maulana muhammadin shallallahu alaihi wa sallam. Wa ila jami’i ikhwanihi minal anbiya-i wal mursalin wal auliya-i wasy-syuhada-i wash-shalihin was-shohibati wat-tabi’in wal ulamaa-i al ‘aalimin wal mushonnifiinal mukhlishin wa jami’il mujaahidiina fii sabilillahi rabbil alamin wal malaaikatil muqarrabin.

Artinya:

" Ya Allah, terimalah dan sampaikanlah pahala al Quran yang kami baca, tahlil kami, tasbih kami, istighfar kami dan sholawat kami kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah yang menjadi penyambung, sebagai rahmat yang turun dan sebagai berkah yang menyebar kepada kekasih kami, penolong kami dan buah hati kami, pemuka dan pemimpin kami, iaitu Nabi Muhammad SAW, juga kepada seluruh sahabat baginda dalam kalangan para Nabi dan Rasul, para wali, para syuhada, orang soleh, para sahabat, para tabiin, para ulama yang mengamalkan ilmunya, para pengarang yang ikhlas dan orang yang berjihad di jalan Allah Tuhan semesta alam, serta para malaikat yang selalu beribadah."

3 dari 9 halaman

Doa Khususon 3

Tshumma ilaa jamii'i ahlil qubuuri minal muslimiina walmuslimaati walmu'miniina walmu'minaati mim masyaariqil ardhi ilaa maghooribihaa barrihaa wabahrihaa khushushon ilaa (fulan), wa aabaainaa wa-ummahaatinaa wa-ajdaadinaa wajaddaatinaa wanakhush-shu khushuuson manijtama'naa haahunaa bisababihii wali-ajlihii.

Artinya:

" Kemudian kepada seluruh penghuni kubur dalam kalangan orang Islam lelaki dan perempuan, orang Mukmin lelaki dan perempuan, dari belahan bumi Timur dan Barat, di laut dan di darat, terutama kepada (sebutkan nama mendiang yang didoakan), dan bapak ibu kami, datuk dan nenek kami, lebih utamakan lagi kepada orang yang menyebabkan kami berkumpul di sini."

4 dari 9 halaman

Doa Khususon 4

Allaahumma anzilir rohmata walmaghfirota 'alaa ahlilqubuuri min ahli laa ilaaha illallaahu muhammadur rasuulullaah. Allaahumma arinal haqqo hqaaon warzuqnat tibaa'ahu, wa arinal baathila baathilan warzuqnaj tinaabahu.

Artinya:

" Ya Allah, turunkanlah rahmat dan ampunan kepada ahli kubur yang selalu mengucapkan 'Laailaaha illallaah Muhammadur rasulullaah' (Tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah, Muhammad adalah utusan Allah). Ya Allah, tunjukanlah kepada kami kebenaran adalah suatu kebenaran dan anugerahilah kami untuk mengikutinya dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan adalah suatu kebatilan dan anugerahilah kami untuk menjauhinya."

5 dari 9 halaman

Doa Khususon 5

Robbana atina fiddunya hasanah, wafil akhiroti hasanah waqina 'adzaaban nar. Subhana robbika robbil 'izzati 'amma yashifun, wasalaamun 'alal mursalin, walhamdu lillahi robbil 'aalamiin.

Artinya:

“ Ya Tuhan Kami, berikanlah kepada Kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat dan lindungilah Kami dari siksa neraka. Masa suci Tuhanmu, Tuham pemilik kemuliaan, dari sifat yang mereka (musuh-Nya) berikan. Keselamatan selalu tertuju kepada Rasul, dan segala puji bagi Allah penguasa alam semesta."

Itulah cara mengirim doa khususon untuk orang yang sudah meninggal. Doa-doa tersebut sebaiknya dibaca bersamaan dengan membaca Surat Yasin dan Tahlil. Lebih baik lagi jika dikerjakan secara berjamaah dengan banyak orang. 

6 dari 9 halaman

Urutan Bacaan Tahlil dan Yasin

Selain membaca doa khususon di atas, sebelumnya kamu dapat membaca Surat Yasin dan tahlil. Hal ini dilakukan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia baik keluarga, kerabat, maupun tetangga.

Sebagian orang percaya bahwa doa yang dikirim untuk orang yang sudah meninggal, pahalanya akan sampai kepadanya. Jika Allah menghendaki, doa khususon, yasin dan tahlil yang dibaca untuk orang meninggal diyakini bisa meringankan siska kuburnya.

Berikut urutan tahlil singkat yang bisa kamu amalkan:

1. Membaca doa pengantar Surat Yasin.

Ilaa hadrotin-nabiyyi shallallahu ‘alaihi wasalam wa-aalihi wa ikhwaanihi minal anbiya-i wal mursalin wal auliya-i wasy-syuhada-i wash-shalihin wash-shahabati wat-taabi’ina wal ‘ulama-il ‘amilina wal mushannifinal mukhlishina wa jami’il malaikatil muqarrabin, tsumma ila jami’i ahlil quburi minal muslimina wal muslimati wal mu’minina wal mu’minati min masyariqil ardhi ila magharibiha barriha wa bahriha, khushushan ilaa aabaa-ina wa ummahatina wa ajdaadina wa jaddaatina wa masyayihina wamasyayihi masyayihina wa asaatidzatina wa asaatidzati asaatidzatina wa liman ahsana ilaina wa liman ijtama’na haahunaa bisababihi syai-un lillahi lahumul fatihah.

Artinya:

“ Untuk yang terhormat Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, dan saudaranya dari kalangan pada nabi, rasul, wali, syuhada, orang-orang saleh, sahabat, tabi'in, ulama al-amilin, ulama penulis yang ikhlas, semua malaikat Muqarrabin, kemudian semua ahli kubur Muslimin, Muslimat, Mukminin, Mukminat dari Timur ke Barat, baik di laut dan di darat, khususnya bapak kami, ibu kami, kakek kami, nenek kami, guru kami, pengajar dari guru kami, ustadz kami, pengajar ustadz kami, mereka yang telah berbuat baik kepada kami, dan bagi ahli kubur/arwah yang menjadi sebab kami berkumpul di sini. Bacaan Al-Fatihah ini kami tujukan kepada Allah dan pahalanya untuk mereka semua. Al-Fatihah (dilanjutkan baca surat Al-Fatihah.”

2. Membaca Surat Al-Fatihah.

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyakana’budu wa iyyaka nasta’in, ihdinash-shiraatal mustaqim, shiratalladzina an’amta ‘alaihim ghairil maghdhubi ‘alaihim waladh-dhalliin.

Artinya: “ Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada-Mu kami menyembah. Hanya kepada-Mu pula kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Kauanugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat."

3. Membaca Surat Yasin dari awal sampai akhir.

7 dari 9 halaman

4. Setelah membaca Surat Yasin, lalu dilanjutkan dengan membaca tahlil singkat berikut ini:

5. Membaca Surat Al-Ikhlas sebanyak tiga kali.

6. Kemudian membaca tahlil dan takbir laailaaha illallahu wallahu akbar.

7. Kemudian membaca Surat Al-Falaq.

8. Membaca tahlil dan takbir seperti sebelumnya.

9. Membaca Surat An-Nas.

10. Membaca tahlil dan takbir seperti sebelumnya.

11. Membaca awal Surat Al-Baqarah berikut ini:

Bismillahir rahmanir rahim. Alif laam miim. Dzaalikal kitabu laraibafiih. Hudal-lilmuttaqiin. Alladziina yu'minuuna bilghaibi wayuqiimuunash-sholaata wa mimma razaqnahum yung-fiqun. Walladzina yu'minuuna bimaa ungzila ilaika wamaa ungzila min qablika wa bil aakhiratihum yuuqinuun. Ulaa-ika 'ala hudam-mirrabbihim wa ulaa-ika humul muflihuun.

Artinya: “ Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif lam mim. Demikian itu kitab ini tidak ada keraguan padanya. Sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Qur’an yang telah diturunkan kepadamu (Muhammad SAW) dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari tuhannya. Merekalah orang orang yang beruntung.”

12. Membaca Surat Al-Baqarah ayat 163:

Wa ilaahukum ilaahuw-waahid laa ilaaha illa huwarahmanur-rahim.

Artinya: " Dan Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang."

13. Membaca ayat kursi berikut ini:

Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’ wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa ya’uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal ‘aliyyul ‘adhiim.

Artinya: " Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi, Mahabesar."

14. Membaca istighfar sebanyak tiga kali.

15. Membaca hadis tentang keutamaan tahlil: “ Afdhaludz-dzik-ri fa'lam annahu laa ilaaha illallah.”

Artinya: “ Sebaik-baik dzikir (ketahuilah) adalah lafal La ilaaha illallah, tiada Tuhan selain Allah."

16. Membaca kalimat tahlil sebanyak 33 kali.

17. Membacada dua kalimat syahadat.

18. Membaca sholawat Nabi.

19. Membaca kalimat tasbih.

20. Membaca Surat Al-Ahzab ayat 56 berikut:

Innallaha wa malaa-ikatahu yusholluuna 'alan-nabiyyi, yaa ayyuhaalladziina aamanuu sholluu 'alaihi wasallimuu tasliimaa.

Artinya: " Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya."

21. Kemudian diakhiri dengan membaca doa tahlil atau khususon.

Demikian itulah bacaan khususon untuk orang yang sudah meninggal lengkap doa dan urutan tahlilnya. Semoga doa-doa yang kita panjatkan untuk para arwah bisa sampai kepadanya dan Allah SWT berkehendak mengampuni dosa-dosanya. Amin.

8 dari 9 halaman

Keutamaan Membaca Tahlil Malam Jumat untuk Orang Meninggal

Mendoakan orang yang sudah meninggal dengan membacakan tahlil adalah bentuk hadiah kepada mereka yang meninggal dunia dan lading pahala bagi yang membacanya. Biasanya tahlil dibaca pada malam Jumat karena memiliki keutamaan yang istimewa.

Perlu sahabat Dream ketahui bahwa malam Jumat adalah sayyidul ayyam atau hari di mana ada banyak keutamaan di malam tersebut. Jumat sendiri menjadi hari yang paling utama di dalam agama Islam. Bahkan Nabi Muhammad saw menganjurkan umatnya untuk banyak membaca tahlil di hari Jumat. Hal ini seperti dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut:

Surat Yasin adalah pokok dari Al-Quran, tidak dibaca oleh seseorang yang mengharap ridho Allah kecuali diampuni dosa-dosanya. Bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian.” (HR. Abu Dawud, dll).

Tak hanya itu saja, inilah bukti dari hadis lainnya bahwa hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa:

Hari paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat, pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga, serta diturunkan dari surga, pada hari itu juga kiamat akan terjadi, pada hari tersebut terdapat suatu waktu di mana tidaklah seorang mukmin sholat menghadap Allah mengharapkan kebaikan kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya.” (HR. Muslim).

9 dari 9 halaman

Amalan yang Bisa Menyenangkan Orang Meninggal

Amalan yang Bisa Menyenangkan Orang Meninggal© Freepik.com

Meskipun orang yang sudah meninggal tidak bisa lagi sahabat Dream temui dan menjalin hubungan lagi seperti saat masih hidup, namun kamu masih bisa memberikan kesenangan untuk orang yang sudah meninggal. Berikut adalah beberapa amalan yang bisa menyenangkan orang meninggal:

Berziarah ke Makam

Amalan yang pertama adalah berziarah ke makam orang yang sudah meninggal. Ketika sahabat Dream datang ke makam almarhum dan mendoakannya, maka ini bisa membuat almarhum bahagia. Apalagi jika almarhum adalah orang tua, saudara, atau teman kamu. Ini sekaligus juga bisa menjadi momen melepas rindu sembari mendoakannya.

Bersedekah untuk Orang yang Sudah Meninggal

Amalan berikutnya yang bisa membuat orang meninggal senang adalah bersedekah untuk orang yang sudah meninggal. Dengan bersedekah, maka pahalanya bisa mengalir kepada orang yang meninggal.

Mengingat bahwa orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa lagi mencari dan mengumpulkan pahala. Sahabat Dream bisa bersedekah kepada yatim-piatu, menyumbang untuk pembangunan masjid, dan sebagainya yang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal.

Menyambung Silaturahmi

Amalan yang terakhir adalah menyambung silaturahmi kepada orang-orang terdekat dari orang yang sudah meninggal. Bahkan hal inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw ketika sang istri sudah meninggal. Beliau sangat menghormati teman-teman sang istri, yakni Siti Khodijah.

Beri Komentar