Makna Alif Lam Mim dan Rahasia di Baliknya

Reporter : Ulyaeni Maulida
Jumat, 22 Januari 2021 09:05
Makna Alif Lam Mim dan Rahasia di Baliknya
Al Quran diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Muslim

Dream – Al Quran diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Muslim di seluruh dunia. Banyak hal yang telah dijelaskan dalam Al Quran secara rinci. Namun ada pula makna ayat dalam Al Quran yang masih sulit untuk dijabarkan.

Salah satunya adalah kalimat Alif Lam Mim. Alif Lam Mim adalah ayat pembuka dalam beberapa surat, diantaranya Al Baqarah, Ali Imran, Al Ankabut, Ar Rum, As Sajadah, dan lainnya.

Beberapa penafsir Al Quran hingga saat ini masih kesulitan untuk menjabarkan makna Alif Lam Mim tersebut. Sehingga Departemen Agama (Depag RI) membuat catatan kaki: “ Hanya Allah yang tahu.” Untuk memberikan makna dari Alif Lam Mim.

1 dari 4 halaman

Jenis Ayat Al Quran

Ilustrasi© Shutterstock

Di dalam Al Quran terdapat dua jenis ayat yaitu ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat.

 • Ayat muhkamat adalah firman Allah yang dapat dipahami secara langsung seperti perintah untuk mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan puasa.
 • Ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang maknanya masih samar dan tersirat, sehingga para penafsir mengatakan hanya Allah yang lebih tahu tentang ayat tersebut, contohnya seperti Alif Lam Mim.
2 dari 4 halaman

Makna Ayat Mustasyabihat

Ilustrasi© Freepik

Beberapa ahli tafsir mencoba memahami makna ayat mustasyabihat, yaitu sebagai berikut:

 • Sebagian ahli tafsir menilai ayat mutasyabihat adalah cara Allah untuk menarik perhatian pendengar tentang apa yang akan disampaikan pada ayat-ayat berikutnya. Karena ayat mustasyabihat menjadi kosa kata baru yang belum pernah didengar umat manusia sebelumnya.
 • Ayat mustasyabihat menjadi penegas bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meniru Al Quran. Sehingga isi dan kandungan dalam Al Quran tidak dapat diubah begitu saja karena hanya Allah yang mengetahuinya.
 • Ayat mutasyabihat menjadi informasi dari Allah tentang keterbatasan manusia terhadap ilmu serta menjadi keterangan dari Allah bahwa kemampuan manusia dalam memiliki ilmu tetap menyesuaikan level atau jenjangnya.
 • Untuk menunjukkan mukjizat Al Quran, karena Al Quran disusun dari rangkaian huruf dan abjad yang digunakan dalam bahasa bangsa Arab sendiri.
3 dari 4 halaman

Tafsir Kemenag Tentang Alif Lam Mim

Ilustrasi© Shutterstock

Alif Lam Mim. Ayat pertama surah Al Baqarah ini terdiri dari huruf-huruf lepas. Sebagaimana pada surah-surah Makkiyah banyak yang dibuka dengan huruf-huruf lepas seperti Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, ha Mim, ta Ha, Kaf Ha Ya 'Ain sad, dan lain-lain. Surah-surah yang dimulai dengan huruf-huruf singkatan (muqattha'ah) semuanya berjumlah 29 surah.

Selengkapnya sebagai berikut: al-Baqarah dengan Alif Lam Mim, Ali 'Imran dimulai dengan Alif Lam Mim, al-A'raf dimulai dengan Alif Lam Mim sad, Yunus dengan Alif Lam Ra, Hud dengan Alif Lam Ra, ar-Ra'd dengan Alif Lam Mim Ra; Ibrahim dengan Alif Lam Ra; al-hijr dengan Alif Lam Ra; Maryam dengan Kaf Ha Ya 'Ain sad; taha dengan ta ha; asy-Syu'ara' dengan ta Sin Mim; an-Naml dengan ta Sin; al-Qasas dengan ta Sin Mim; al-'Ankabut dengan Alif Lam Mim; ar-Rum dengan Alif Lam Mim, Luqman dengan Alif Lam Mim, as-Sajdah dengan Alif Lam Mim, Yasin dengan Ya Sin; sad dengan sad; al-Mu'min dengan ha Mim; Fussilat dengan ha Mim; asy-Syura dengan ha Mim; az-Zukhruf dengan ha Mim; ad-Dukhan dengan ha Mim; al-Jasiyah dengan ha Mim; al-Ahqaf dengan ha Mim; Qaf dengan Qaf; dan al-Qalam dengan Nun.

Huruf yang disebutkan ini berjumlah 14 huruf, yaitu setengah dari huruf hijaiyah. Huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang banyak terpakai dalam bahasa Arab. Huruf-huruf ini ada yang disebutkan berulang-ulang. Ada dua hal yang perlu dibicarakan tentang huruf-huruf abjad yang disebutkan pada permulaan beberapa surah dari Al Quran itu, yaitu apa yang dimaksud dengan huruf ini, dan apa hikmahnya menyebutkan huruf-huruf ini.

Tentang soal pertama, maka para mufasir berlainan pendapat:

Ada yang menyerahkan saja kepada Allah, dengan arti mereka tidak mau menafsirkan huruf-huruf itu. Mereka berkata, " Allah saja yang mengetahui maksudnya." Mereka menggolongkan huruf-huruf itu ke dalam golongan ayat-ayat mutasyabihat.

4 dari 4 halaman

Tafsir Kemenag Tentang Alif Lam Mim Berikutnya

Ada yang menafsirkannya. Mufasir yang menafsirkannya ini berlain-lain pula pendapat mereka:

 1. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah isyarat (singkatan dari kata-kata), umpamanya Alif Lam Mim. Maka Alif adalah singkatan dari " Allah" , Lam singkatan dari " Jibril" , dan Mim singkatan dari Muhammad, yang berarti bahwa Al Quran itu datangnya dari Allah, disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad. Pada Alif Lam Ra, Alif singkatan dari " Ana" , Lam singkatan dari " Allah" dan Ra singkatan dari " ar-Rahman" , yang berarti " Aku Allah Yang Maha Pengasih."
 2. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama dari surah yang dimulai dengan huruf-huruf itu.
 3. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan huruf-huruf abjad ini adalah huruf-huruf abjad itu sendiri. Maka yang dimaksud dengan Alif adalah " Alif" , yang dimaksud dengan Lam, adalah " Lam" , yang dimaksud dengan Nun adalah " Nun" , dan begitu seterusnya.
 4. Huruf-huruf abjad itu untuk menarik perhatian. Ada mufasir yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad ini didatangkan oleh Allah pada permulaan beberapa surah Al Quran untuk menarik perhatian. Memulai pembicaraan dengan huruf-huruf abjad adalah suatu cara yang belum dikenal oleh Bangsa Arab pada waktu itu, karena itu maka hal ini menarik perhatian mereka.
 5. Untuk tantangan. Menurut para mufasir ini, huruf-huruf singkatan itu disebut Allah pada permulaan beberapa surah dari Al Quran, hikmahnya adalah untuk " menantang" . Tantangan itu bunyinya kira-kira begini: Al Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, yaitu bahasa kamu sendiri, yang tersusun dari huruf-huruf singkatan, seperti Alif, Lam Mim Ra, Kaf Ha Ya 'Ain sad, Qaf, ta Sin dan lain-lain. Maka kalau kamu tidak percaya bahwa Al Quran datangnya dari Allah dan kamu mendakwakan datangnya dari Muhammad, yakni dibuat oleh Muhammad sendiri, maka cobalah kamu buat ayat-ayat yang seperti ayat Al Quran ini.

 

(Sumber: quran.kemenag.go.id dan sumber lainnya)

Beri Komentar